Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

Gi?i thi?u

1. Tn g?i: B?o tng Ph? n? Nam b?

2. ??a ch?: 202 ???ng V Th? Su, Ph??ng 7, Qu?n 3, Thnh ph? H? Ch Minh

3. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. v Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Website: www.baotangphunu.com v www.womanmuseum.net

5. Tel/Fax: 84.8.39327130

6. N?m thnh l?p: 1985

7. Ng??i thnh l?p: T? nghin c?u l?ch s? ph? n? Nam b?

8. M?c ?ch ho?t ??ng: gi? gn, gio d?c lng yu n??c, truy?n th?ng t?t ??p c?a ph? n? mi?n Nam cho cc th? h? mai sau.

9. N?i dung chnh: L?ch s? ??u tranh cch m?ng v truy?n th?ng v?n ha c?a ph? n? mi?n Nam

10. C? quan ch? qu?n: S? V?n ha, Th? thao v Du l?ch thnh ph? H? Ch Minh

11. T?ng s? nhn vin: 36 ng??i

12. D? n m? r?ng b?o tng: D? ki?n n?m 2010 v?i t?ng di?n tch 3.230 m2, trong ?:

- Di?n tch tr?ng by m?i: 1.329m2 (nng t?ng di?n tch tr?ng by ln 2.716,320m2

- Di?n tch kho ki?m k b?o qu?n: 1.320m2

- Di?n tch kh?i Hnh chnh: 312m2

13. S?u t?p: 23 s?u t?p

14. Tr?ng by: 11 chuyn ?? tr?ng by c? ??nh v nhi?u tr?ng by chuyn ?? v l?u ??ng v? l?ch s? ch?ng ngo?i xm v b?o v?, pht huy di s?n v?n ha dn t?c c?a ph? n? mi?n Nam.

15. Khch tham quan: 80.000 l??t khch tham quan b?o tng v t? 200.000 - 300.000 l??t khch tham quan tr?ng by l?u ??ng/1 n?m.

16. Xu?t b?n: 30 ??u sch v? ph? n? mi?n Nam.

17. Kho b?o qu?n: di?n tch 700 m2 v 31,360 hi?n v?t

18. Quan h? qu?c t?: Nh?t B?n, B?, H Lan, Trung Qu?c, , ??c, c, ...

19. Ch??ng trnh 2008-2009: Tr?ng by chuyn ??: Gian b?p ng??i Vi?t vng Nam b?, K? v?t trong t, N? ngh? s? Nhn dn - ?u t trn cc sn kh?u ? mi?n Nam

20. Ch??ng trnh ??c bi?t k? ni?m 25 n?m thnh l?p b?o tng: h?p m?t giao l?u ph? n? tiu bi?u mi?n Nam, xy d?ng phim v xu?t b?n sch v? 25 n?m xy d?ng v pht tri?n b?o tng, tr?ng by Ph? n? Si Gn Gia ??nh trong T?ng ti?n cng n?m 1975.

L?CH S? HNH THNH V PHT TRI?N C?A
B?O TNG PH? N? NAM B?

alt
T??ng ?i B M?

Ra ??i ngy 29/04/1985, ??n nay B?o tng Ph? n? Nam b? s? 202 V Th? Su, ph??ng 7, qu?n 3, Tp. H? Ch Minh - ? tr? thnh m?t ??a ch? quen thu?c v?i khch tham quan trong n??c, nh?t l cc t?ng l?p ph? n? v khch n??c ngoi ??n tham quan Tp. H? Ch Minh.

Ti?n thn c?a B?o tng Ph? n? Nam b? l Nh truy?n th?ng ph? n? Nam b? ???c xy d?ng theo tm nguy?n v ch c?a  cc th? h? ph? n? ?i tr??c nh?m gi? gn, gio d?c lng yu n??c, truy?n th?ng t?t ??p c?a Ph? n? Vi?t Nam cho cc th? h? mai sau.

???c s? ch?p thu?n c?a B? Chnh tr? v Ban B th? Trung ??ng ??ng, thng 1 n?m 1983, T? nghin c?u l?ch s? ph? n? Nam b? (g?i t?t l T? S? Ph? n? Nam b?) ???c thnh l?p. T? S? Ph? n? g?m 13 n? cn b? lo thnh, ?a s? ? ngh? h?u, t? nguy?n tham gia cng tc t?ng k?t l?ch s? phong tro ph? n? Nam b?, do b Nguy?n Th? Th?p nguyn ?y vin Trung ??ng ??ng kha 2,3,4, nguyn Ph Ch? t?ch Qu?c h?i, nguyn Ch? t?ch H?i Lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam (t? n?m 1956 ??n n?m 1974) ph? trch.

V?i tinh th?n lm vi?c kh?n tr??ng c?a T? S? Ph? n? Nam b?, ngy 29/4/1985, nhn k? ni?m 10 n?m ngy mi?n Nam hon ton gi?i phng, Nh truy?n th?ng Ph? n? Nam b? ???c khnh thnh v?i di?n tch 200m2 g?m 6 phng tr?ng by chuyn ??. Ho?t ??ng ch?a ??y 1 n?m, Nh truy?n th?ng Ph? n? Nam b? ? ?n c? 100.000 l??t khch tham quan trong v ngoi n??c, ??c bi?t l ? cc t?nh thnh pha Nam.

Song, th?c t? cho th?y v?i m?t di?n tch tr?ng by khim t?n nh? trn, Nh truy?n th?ng Ph? n? Nam b? khng th? no chuy?n t?i h?t n?i dung c?ng nh? th? hi?n ???c cc m?t tiu bi?u, ??c th c?a ph? n? mi?n Nam trong qu trnh d?ng n??c v gi? n??c c?a dn t?c. Do ?, ngy 8/3/1986, ???c Trung ??ng ??ng v Nh n??c cho php, T? s? Ph? n? Nam b? kh?i cng xy d?ng b?o tng m?i c di?n tch 3.000m2 v?i s? ?ng h? tch c?c v? ti?n b?c, v?t t? c?a c?a cc c? quan, ban, ngnh, ?on th?, cc c nhn, ki?u bo,

Qua 4 n?m v?a lo v?n ??ng kinh ph v?a thi cng xy d?ng, v?a tch c?c s?u t?m t? li?u, hi?n v?t v bin so?n quy?n Truy?n th?ng ??u tranh cch m?ng c?a Ph? n? Nam b? thnh ??ng l m?t n? l?c r?t l?n c?a T? S? Ph? n? Nam b? v c?a l?p cn b? tr? ??y tm huy?t v?i vi?c cho ra ??i m?t b?o tng v? ph? n? Nam b?. ?y l m?t b?o tng ???c xy d?ng theo ph??ng th?c x h?i ha ??u tin ? Vi?t Nam.

Ngy 18/05/1990, l? khnh thnh B?o tng Ph? n? Nam b? ???c t? ch?c tr?ng th? trong khng kh t?ng b?ng c? n??c k? ni?m l?n th? 100 ngy sinh c?a Bc H?. B?o tng c di?n tch s? d?ng 5.410,5m2, m?t h?i tr??ng c s?c ch?a g?n 1.000 ng??i, h? th?ng kho b?o qu?n trn 700m2. T? ? ??n nay, d??i s?' lnh ??o c?a ?y Ban Nhn Dn TP.HCM, S? V?n ha Thng tin (nay l S? V?n ha, th? thao v Du l?ch) v s? h? tr? c?a C?c Di s?n V?n ha, t? ch?c H?i Lin hi?p Ph? n? cc c?p, ??ng bo ? cc ??a ph??ng, B?o tng Ph? n? Nam B? ? t?ng b??c tr??ng thnh v kh?ng ??nh ???c v? tr trong h? th?ng b?o tng c? n??c. H?n 20 n?m ho?t ??ng, B?o tng Ph? n? Nam B? c nhi?u n? l?c ch? ??ng sng t?o trong cc m?t cng tc chuyn mn nh?m gio d?c truy?n th?ng c?a Ph? n? Vi?t Nam cho cng chng v tr? thnh ?i?m ??n n?i h?p m?t truy?n th?ng, giao l?u, sinh ho?t v?n ha,  c?a cc th? h? ph? n? Vi?t Nam.

B?o tng hi?n qu?n l 31.360 hi?n v?t. Trong ? c 30.431 hi?n v?t trong kho v 929 hi?n v?t ?ang tr?ng by; 16.739 hi?n v?t th? kh?i v 14.621 phim, ?nh, ti li?u khoa h?c ph? cc lo?i; g?n 2/3 l hi?n v?t lo?i hnh chi?n tranh cch m?ng v?i h?n 1/3 l hi?n v?t v?n ha bao g?m nhi?u ch?t li?u. Cc hi?n v?t ???c chia thnh 24 s?u t?p theo ch? ?? ho?c theo ch?t li?u, trong ? c 6 s?u t?p hi?n v?t qu hi?m. H?u h?t hi?n v?t ???c b?o qu?n theo ?ng h??ng d?n c?a C?c Di s?n V?n ha theo t?ng ch?t li?u v?i nh sng, nhi?t ??, ?? ?m thch h?p. Hi?n v?t ???c qu?n l trong my tnh theo ph?n m?m do C?c Di s?n h??ng d?n. M?i n?m c ti?n hnh x?t m?i m?t, b?o qu?n th??ng xuyn v b?o qu?n ??nh k? hi?n v?t. Ngoi ra, th? vi?n c?a b?o tng c trn 11.000 ??u sch chuyn ?? v? ph? n?.

??i v?i h? th?ng tr?ng by, ngoi tr?ng by 11 chuyn ?? c? ??nh v tr?ng by nhi?u chuyn ?? ??nh k? khc t?i b?o tng thu ht t? 60.000 80.000 khch tham quan m?i n?m, vi?c ph?i h?p v?i cc b?o tng trung ??ng, cc b?o tng ??a ph??ng v b?o tng ? n??c ngoi ti?n hnh tr?ng by l?u ??ng ?? ??a b?o tng ??n v?i cng chng ? kh?p c? n??c c?ng ???c pht huy. M?i n?m t? ch?c tr?ng by l?u ??ng t? 3 ??n 5 cu?c, thu ht hng tr?m ngn l??t khch tham quan. H? th?ng tr?ng by b?o tng c ??nh k? ch?nh trang, nng c?p. N?m 2005, B?o tng ??a vo tr?ng by cc chuyn ?? v?: tn ng??ng th? M?u, trang ph?c trang s?c ph? n? cc dn t?c ? mi?n Nam, lng ngh? truy?n th?ng v?i phong cch tr?ng by m?i ? thu ht ???c s? quan tm c?a khch tham quan trong v ngoi n??c.

??n nay, ? c h?n 3 tri?u l??t khch ??n tham quan v tham gia nh?ng ho?t ??ng c?a B?o tng trong ? c h?n 4.000 ?on khch trong n??c v g?n 1.500 ?on khch qu?c t?, trn 50 ?on lnh ??o cao c?p trong v ngoi n??c.

Bn c?nh vi?c s?u t?m t? li?u, hi?n v?t v? nh?ng ?ng gp c?a ph? n? mi?n Nam trong ch?ng ngo?i xm, t? n?m 1994, B?o tng ? ch tr?ng s?u t?m t? li?u hi?n v?t v? nh?ng ?ng gp c?a ph? n? mi?n Nam trong b?o t?n pht huy di s?n v?n ha c?a dn t?c trong ? c hi?n v?t v?n ha phi v?t th? lin quan ??n l? h?i, tn ng??ng, sinh ho?t v?n ha c?ng ??ng, lng ngh? truy?n th?ng v.v trong ?, n?i b?t vai tr ng??i ph? n? trong cc hnh th?c sinh ho?t c?ng ??ng v trong ??i s?ng gia ?nh. ??n nay, B?o tng ? c nhi?u b? s?u t?p: che, b? ?n tr?u, trang ph?c, trang s?c, d?ng c? nh b?p, ?? dng trong s?n xu?t nng nghi?p la n??c v.v ? l ch?a k? hng tr?m gi? ghi hnh phim t? li?u v? v?n ha phi v?t th?: dn ca, lng ngh? truy?n th?ng, l? h?i th? B (M?u).

B?o tng ? t?o nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t cho khch tham quan nh?: tham quan mi?n ph t?t c? cc ngy trong tu?n (k? c? ngy L?, T?t), khch tham quan khng c?n ??ng k tr??c v c th? tham gia cc ch??ng trnh c gi?i th??ng hng thng m B?o tng ?? ra, Ngoi ra, nh?m thu ht th? h? tr? n l?i truy?n th?ng, th?c hi?n cng tc x h?i ha ho?t ??ng b?o tng, B?o tng t? ch?c nhi?u cu?c h?p m?t giao l?u cc B M? Vi?t Nam Anh Hng v ph? n? tiu bi?u ? cc t?nh thnh mi?n Nam, h?p m?t giao l?u n? thanh nin xung phong, n? t chnh tr?, n? Ngh? s? Nhn dn, Ngh? s? ?u t, n? qu?n l doanh nghi?p, Anh hng l?c l??ng v trang v.v, cc cu?c sinh ho?t h c?a HSSV, h?i thi tm hi?u truy?n th?ng ph? n? Vi?t Nam, h?i thi n?u ?n c?a tr? em khuy?t t?t, h?i ch? hng tiu dng cho ph? n?. B?o tng ? t? ch?c H?i th?o khoa h?c v? M? d?y con, v? tr? em ???ng ph?, n? nh bo hy sinh trong khng chi?n v.v..

Cn b? tuyn truy?n c?a b?o tng ?i tuyn truy?n, ni chuy?n chuyn ?? v? truy?n th?ng ph? n? ? nhi?u ??a ph??ng, ??n v?, tr??ng h?c, nhn cc ngy l? Qu?c t? ph? n? 8/3 ho?c ngy thnh l?p H?i LHPNVN 20/10. ?ng d?ng ?? ti nghin c?u khoa h?c Trang ph?c Ph? n? mi?n Nam qua cc th?i k? l?ch s?, B?o tng t? ch?c 8 bu?i trnh di?n trang ph?c truy?n th?ng thu ht ???c hng ngn cng chng. B?o tng cn v?n ??ng cc c? quan, ??n v?, cc ph??ng ti?n thng tin ??i chng nh? ?i truy?n hnh Vi?t Nam, ?i pht thanh Thnh ph?, HTV, Bo Ng??i Lao ??ng, Bo Si Gn Gi?i Phng, T?p ch Cng nghi?p, Bo Tnh Th??ng Cu?c S?ng v cc doanh nghi?p trn ??a bn Thnh ph? hng n?m ti tr? v ??ng t? ch?c cc ho?t ??ng cho ph? n? v tr? em v?i chi ph hng ch?c t? ??ng trong nh?ng n?m qua.

B?o tng ? s?u t?m, nghin c?u, bin so?n, in ?n v xu?t b?n 30 ??u sch v? ph? n? mi?n Nam, trong ? c quy?n Ph? n? Nam b? thnh ??ng t?ng k?t phong tro ??u tranh c?a ph? n? Nam b? trong hai cu?c khng chi?n (? ti b?n l?n th? ba), Di tch danh th?ng L?ch s? V?n ha Ph? n? Vi?t Nam, Truy?n tch huy?n tho?i Ph? n? Vi?t Nam v.v B?o tng ph?i h?p v?i ?i truy?n hnh TPHCM v x??ng phim Gi?i Phng th?c hi?n 4 b? phim t? li?u v? Nh truy?n th?ng Ph? n? Nam b?, chn dung ng??i m? mi?n Nam, n? t chnh tr? v n? thanh nin xung phong ??t nh?ng gi?i th??ng gi tr?. Cng ta?c nghin c?u khoa h?c ???c B?o tng quan tm v?i hng ch?c ?? ti nghin c?u lin quan ??n vai tr ng??i ph? n? trong khng chi?n c?ng nh? trong gn gi? v pht huy b?n s?c v?n ha dn t?c.

Trong qu trnh ?i s?u t?m t? li?u - hi?n v?t, ti?p xc nhn ch?ng l?ch s? v m?t s? ho?t ??ng khc, B?o tng Ph? n? Nam b? ? gp ph?n h??ng d? lu?n ??n m?t s? v?n ?? m ??ng, Nh n??c v x h?i quan tm, tc ??ng tch c?c ??n vi?c gi?i quy?t chnh sch cho nh?ng ng??i c cng v?i n??c, chnh sch x h?i ??i v?i c?u n? t chnh tr?, n? thanh nin xung phong, . C? th? l vi?c ?? ngh? t?nh Ti?n Giang l?p nh l?u ni?m B Nguy?n Th? Th?p, ?? xu?t phong t?ng danh hi?u anh hng cho li?t s? B Su ? Ti?n Giang. Nh?ng n?i dung ny ? th? hi?n tinh th?n u?ng n??c nh? ngu?n, ??n ?n ?p ngh?a c?a th? h? sau v?i nh?ng ng??i ?i tr??c ? c?ng hi?n tu?i xun v x??ng mu c?a mnh cho T? qu?c. T? s? ti?n ti?t ki?m ???c trong cc cu?c  h?p m?t, h?i thi c s? v?n ??ng cc nh h?o tm ?ng gp, B?o tng ? xy d?ng 14 nh tnh th??ng, tnh ngh?a cho cc ??i t??ng ph? n? ngho ? m?t s? t?nh.

Cng tc ??i ngo?i v h?p tc qu?c t? ngy cng ???c b?o tng ch tr?ng v ??t ???c nhi?u k?t qu?. B?o tng ?? ??a hi?n v?t ?i tr?ng by ? cc n??c B?, H Lan, ph?i h?p v?i B?o tng Chihiro (Nh?t B?n) tr?ng by tranh v? ch? ?? M? v?ng nh (s?u t?p tranh c?a c? n? h?a s? Chihiro sng tc t? c?m xc ??c tc ph?m Ng??i m? c?m sng c?a nh v?n Nguy?n Thi), tr?ng by bp b truy?n th?ng Nh?t B?n t?i B?o tng. Ngoi vi?c tham gia cc cu?c h?i ngh?, h?i th?o trong n??c, cn b? B?o tng cn tham gia h?i ngh?, h?i th?o qu?c t? nh?: h?i th?o qu?c t? v? b?o tng khu v?c ?ng Nam do H?i ??ng B?o tng Qu?c t? (ICOM) t? ch?c t?i Lo v Campuchia (n?m 2006), h?i  ngh? qu?c t? l?n I v? b?o tng ph? n? t?i Italy v?i s? tham gia c?a ?ng ??o ??i bi?u t? 23 b?o tng ph? n? trn th? gi?i (n?m 2008). Qua s? trao ??i, h?p tc, B?o tng ?? c d?p gi?i thi?u v? truy?n th?ng c?a ph? n? Vi?t Nam ni ring v l?ch s? v?n ha dn t?c ni chung v?i b?n b th? gi?i.

T? khi thnh l?p ??n nay, t?p th? cn b? cng ch?c B?o tng ? khng ng?ng h?c t?p, ph?n ??u v??n ln m?i m?t v? n?ng l?c chuyn mn, nghi?p v?, trnh ?? chnh tr? v qu?n l. V?i nh?ng thnh tch ??t ???c, n?m 1998, B?o tng Ph? n? Nam b? ?? vinh d? ?n nh?n Hun ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t do Nh n??c trao t?ng v lin t?c nhi?u n?m li?n nh?n b?ng khen c?a B? V?n ha thng tin v b?ng khen UBND TP.HCM. Ngy nay, ??i ng? cn b? B?o tng ?ang c? g?ng ph?n ??u ?p ?ng yu c?u c?a xu th? h?i nh?p v pht tri?n ngnh b?o tng ni ring v s? nghi?p b?o t?n di s?n v?n ha ni chung.