Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

NG??I PH? N? 87 N?M TU?I ??NG

Nhn ngy Qu?c t? B?o tng 18/5, B?o tng Ph? n? Nam B? gi?i thi?u ??n b?n ??c nh?ng ng??i ph? n? ? gp ph?n vi?t nn tm ch? vng m ??ng v Bc H? ? trao t?ng cho ph? n? Vi?t Nam. V?i chng ti, ? l di s?n qu gi m b?o tng Ph? n? Nam B? ? nghin c?u trong th?i gian qua.

Ng??i ??u tin chng ti mu?n gi?i thi?u l b Ph?m Th? Trinh - nguyn Th??ng tr?c Ban Ph? v?n Trung ??ng H?i Lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam; Tr??ng ban T? ch?c Cn b?, B th? ??ng ?y c? quan TW H?i Lin hi?p Ph? n?. ??i bi?u Qu?c h?i Kha II v Kha III.

altB Ph?m Th? Trinh (t?c Ln) sinh ngy 08/3/1914 (t?c ngy 22 thng Ch?p n?m Qu Mo), l con th? c?a c? Ph?m Quang Dinh (g?c M?c) v b V Th? Vng, t?i x An Ph (nay l T?nh Minh) huy?n S?n T?nh, t?nh Qu?ng Ngi. B l l?p ??ng vin ??u tin c?a ??ng C?ng s?n ?ng D??ng (nay l ??ng C?ng s?n Vi?t Nam), b ???c k?t n?p ??ng vo n?m 1930.

? tu?i 16, ngy 19/01/1930, b c?m c? ?i ??u, ch? huy cu?c "bi?u tnh Truy ?i?u S?n T?nh", cu?c bi?u d??ng l?c l??ng c?a qu?n chng cch m?ng c?a ??ng t?i ??a ph??ng v?i h?n 2.000 ng??i tham gia, ??i ??u v?i chnh quy?n Nam Tri?u huy?n S?n T?nh v ? ginh th?ng l?i. ??n thng 9/1930 b thot ly gia ?nh ho?t ??ng b m?t.

Thng 7/1932, b b? b?t khi cng m?t s? ??ng ch t?m lnh ln ni Hn D?u, b? tn ?t lm ph?n. Cu?c ??i ?p gi?a b v Ton Quy?n ?ng D??ng P.M.A. Pasquier ???c hai phng vin ??a tin trn bo Ti?ng Dn v Nhn ??o ? gy ti?ng vang trong n??c v qu?c t?. Tr? l?i cu h?i, v sao cn nh? ? theo C?ng s?n, ng?i gh? ??i di?n v?i tn Ton quy?n, b dng d?c ??i ?p: Ti l ng??i dn m?t n??c, ti khng mu?n ai cai tr? n??c ti, ti khng mu?n lm ng??i dn n l? nn ti theo C?ng s?n.

Nh lao Qu?ng Ngi n?m 1930-1932 l m?t ??a ng?c tr?n gian, chng th?c hi?n m m?u thm ??c tiu di?t C?ng s?n nn ? b?t b?, tra t?n, t ?y hng nghn ng??i. C?ng nh? cc nh t ?? qu?c khc, cc t nhn chnh tr? ? bi?n nh t ?? qu?c ? Qu?ng Ngi thnh tr??ng h?c cch m?ng. T?i n?i ?y, b ? h?c t? cc b?n t ?? thot kh?i m ch?, h?c l lu?n cch m?ng, h?c ca ht, h?c t?p g??ng ??u tranh v hy sinh anh d?ng c?a cc b?c ti?n b?i v h?c lm th? qua ng??i b?n t, b?n th? Nguy?n Chnh- sau ny l ch?ng c?a b.

Vo nh?ng n?m 1934 v 1935, ng Chnh v b l?n l??t mn h?n ???c ra t, b? qu?n thc t?i qu. Trong lao t, tnh ??ng ch, tnh b?n th? d?n d?n pht tri?n thnh tnh yu l?a ?i. Ngy ???c tr? t? do, v?i s? tc thnh c?a ng Su Trn, b v ng Nguy?n Chnh nn v? nn ch?ng.

N?m 1938, phi h?u ln n?m chnh quy?n ? Php, l?i b?t ??u th?i k? ?n p ??m mu cch m?ng ? ?ng D??ng. Cu?i n?m 1941, do tn Lm Ti ph?n b?i, b b? b?t l?n th? hai cng v? ch?ng ng Su Trn.

Giam c?m, tra t?n mi khng moi ???c g, ??ch k?t n b 6 thng t v giam b t?i nh lao Qu?ng Ngi, cu?i n?m 1944 b ra t. Ngay sau khi ra t, b ???c b? sung vo "?y ban V?n ??ng C?u Qu?c" t?nh Qu?ng Ngi (t?c t?nh ?y lm th?i). Khi ??i Du Kch Ba T? th?c hi?n quy?t sch to b?o xy d?ng c?n c? trong lng dn, chu?n b? cho t?ng kh?i ngh?a, ?on ??i bi?u ph? n? t?nh do b d?n ??u ?n v t?ng qu cho ??i du kch t?i "Bia L?y". H?i tr??ng H?i Ph? n? C?u qu?c t?nh b Ph?m Th? Trinh ? trao thanh g??m tu?t tr?n cho Chnh tr? vin ??i Du kch Ba T? Nguy?n Chnh - c?ng chnh l ch?ng b.

Ngy 14/8/1945, Nh?t ??u hng ??ng Minh, T?nh ?y ra l?nh t?ng kh?i ngh?a trong ton t?nh. ??i Du kch Ba T? v cc l?c l??ng bn v? trang v?i g??m gio, c?ng ching, tr?ng m ginh chi?n th?ng oanh li?t ? Di L?ng, Xun Ph?, M? Cy, Chu ?, C? L?y v.v.. Vi?t Minh chi?m ta s?, ngn hng, nh dy thp v cc c? quan qun s?. Cch m?ng Thng 8 ? Qu?ng Ngi thnh cng s?m nh?t so v?i cc t?nh, thnh khc (t? ngy 14 ??n 16/8/1945).

? tu?i 31, ngy 30/8/1945, b l ng??i ph? n? duy nh?t c m?t trn Ch? t?ch ?on cu?c mt tinh c?a t?nh m?ng cch m?ng thnh cng v ra m?t ?y ban Nhn dn Cch m?ng t?nh Qu?ng Ngi.

Trong khng chi?n ch?ng Php b l T?nh ?y vin, H?i tr??ng H?i Ph? n? t?nh Qu?ng Ngi, r?i h?i tr??ng H?i Ph? n? LK5 (1946-1954), v?a l ng??i m? t?o t?n nui d?y chu ton 5 con, v?a l ngu?n ??ng vin, ng??i b?n chi?n ??u, ng??i v? hi?n r?t m?c th?y chung c?a T??ng Nguy?n Chnh.

N?m 1954, B t?p k?t ra B?c, lin t?c cng tc t?i Trung ??ng H?i LHPN Vi?t Nam, ??m nhi?m cc ch?c v? ?y vin ??ng ?on, Th??ng tr?c Ban Ph? v?n Trung ??ng H?i, Tr??ng ban TCCB, B th? ??ng ?y c? quan Trung ??ng H?i, ??i bi?u Qu?c h?i Kha II v III. B ngh? h?u n?m 1974.

Thng 9 n?m 1957, t??ng Nguy?n Chnh ??t ng?t t? tr?n, m?t mnh b nui d?y su ng??i con tr??ng thnh v c nh?ng ?ng gp tch c?c: Nguy?n Ch Tr?c (sinh n?m 1937, Th??ng t Qun ??i nhn dn Vi?t Nam), Nguy?n Tuy?t Minh (1938, Ph Gio s?-Ti?n s?), Nguy?n Ng?c S??ng (1945,Trung t), Nguy?n Anh T??ng (1947, ??i t), Nguy?n Ch D?ng (1949, cng nhn), Nguy?n Ch Ha (1955, c?u chi?n binh Qun ch?ng H?i qun). Trong 6 ng??i con, b c c?u con trai Nguy?n Ch D?ng ch?ng may b? cm ?i?c t? nh? cho ??n khi tr??ng thnh. C??i v? cho con trai, c??i c con du c cng hon c?nh cm ?i?c nh? con trai mnh, b lm m? ch?ng c du cm ?i?c v nh?t l khi ? ngo?i th?t tu?n b m?t mnh, thay cho c?p ?i cm ?i?c ?y v?a lm b v?a lm m?, l?n l??t ch?m sc, nui d?y h?t s?c chu ?o 2 chu n?i cho ??n ngy cc chu b t?t nghi?p ??i h?c.

B l m?t nh cch m?ng - nh th? v ???c bnh ch?n l m?t trong 10 nh th? n? tiu bi?u c?a Vi?t Nam n?a ??u th? k? 20.

?on cng tc c?a B?o tng Ph? n? Nam B? ra H N?i, ??n th?m b vo m?t ngy thng 2/2017, b m? 105 tu?i ??i, 87 n?m tu?i ??ng khng ?i l?i ???c nh?ng cn kh minh m?n, c?p m?t linh ho?t khi b k? v? m?t th?i tu?i tr? g?n b v?i phong tro cch m?ng, g?n b v?i ??ng. Ng??i m?, ng??i ??ng vin 87 n?m tu?i ??ng ? ??m ?ang vai tr ng??i m?, m?t mnh nui v d?y 6 ng??i con tr??ng thnh. Ti h?i b: ba m?t khi m? cn r?t tr?, sao m? c th? ch?m sc t?t 6 ng??i con v hon thnh nhi?m v? cng vi?c?, b c??i mm mm v ni ?u c, nh? ??ng v ?ng ch h?t ?. ??ng cho con c?a m? ?i h?c, t?o vi?c lm; ??ng ??i c?a m? thay nhau ch?m sc con m? khi m? c cng tc v th?m ch g?i cho b con gia ?nh hai bn n?i ngo?i nui h?. Chia tay b, chng ti c?u mong b lun m?nh kh?e, v?i chng ti ? l di s?n qu, minh ch?ng hng h?n cho 8 ch? vng m ??ng v Bc H? ? t?ng cho ph? n? Vi?t Nam Anh hng- B?t khu?t- Trung h?u- ??m ?ang.

Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 5 thng 5 n?m 2017

Mai Ph??c Lm