Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Banner 1
Banner 2
Banner 3
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

??ng k tham quan
Vui lng nh?p tn
Invalid Input
Email khng h?p l?
Vui lng nh?p s? l??ng ng??i tham gia
Vui lng ch?n ngy
Vui lng nh?p s? ?i?n tho?i.
Invalid Input
  
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:544. Error 9: Invalid character

S? V?N HA, TH? THAO V DU L?CH C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

THNH PH? H? CH MINH ??c L?p - T? Do - H?nh Phc

B?O TNG PH? N? NAM B?

S?: 82/TB-BTPNNB Thnh ph? H? Ch Minh, ngy 10 thng 5 n?m 2013

THNG BO

CU?C THI ?NH N?M 2013

Ph? n? v?i vi?c gi? gn b?n s?c v?n ha gia ?nh Vi?t Nam

Th?c hi?n ch??ng trnh cng tc n?m 2013 c?a B?o tng Ph? n? Nam b? v nh?m gp ph?n tuyn truy?n ?? n Tuyn truy?n, gio d?c ph?m ch?t ??o ??c ph? n? Vi?t Nam th?i k? ??y m?nh cng nghi?p ha, hi?n ??i ha ??t n??c giai ?o?n 2010-2015 ? ???c Th? t??ng Chnh ph? ph duy?t t?i Quy?t ??nh s? 343 ngy 12/3/2010 (g?i t?t l ?? n 343);


B?o tng Ph? n? Nam b? t? ch?c cu?c thi ?nh v?i ch? ?? Ph? n? v?i vi?c gi? gn b?n s?c v?n ha gia ?nh Vi?t Nam nh? sau:

1/ V? ??i t??ng d? thi l cc nhi?p ?nh gia chuyn nghi?p, khng chuyn nghi?p trong v ngoi n??c. Sinh vin, h?c sinh cc tr??ng ??i h?c, Trung h?c c? s? v Trung h?c ph? thng.

2/ ?nh d? thi ph?n ?nh nh?ng n?i dung sau: ph? n? Vi?t Nam v?i thin ch?c lm v?, lm m?, kh?ng ??nh v? th? c?a h? trong gia ?nh v x h?i. Ph? n? gn gi? n?p nh v?i nh?ng nt ??p truy?n th?ng mang ??m b?n s?c v?n ha gia ?nh Vi?t Nam. Ph?n ?nh m?t tri c?a n?n kinh t? th? tr??ng, c?a x h?i c nguy c? tc ??ng, ?nh h??ng ??n truy?n th?ng t?t ??p, n?p nh c?a ng??i Vi?t Nam.

3/ Th? l? cu?c thi:

Tc gi? c th? g?i s? l??ng ?nh khng h?n ch?. ?nh d? thi kch th??c: 30cm X 45cm (bao g?m ?nh tr?ng ?en v mu). C th? g?i ?nh ??n ho?c theo nhm ?nh. M?t nhm ?nh t?i ?a l 10 ?nh.

- ?nh ch?a ?o?t gi?i ? cc cu?c thi khc; ch?a ???c H?i Ngh? s? Nhi?p ?nh cng b?, tnh ?i?m. ?nh g?c khng qua x? l k? thu?t s?, khng p plastic, khng dn trn ba c?ng.

- ?nh d? thi ghi r: tn tc ph?m (tn nhn v?t, ??a ?i?m, th?i gian ch?p), tn tc gi? (??a ch?, n?m sinh, s? ?i?n tho?i). Ban t? ch?c s? yu c?u ki?m tra phim g?c, files g?c khi c?n thi?t.

- ?nh d? thi g?i ??n B?o tng d ?o?t gi?i hay khng ?o?t gi?i, B?o tng Ph? n? Nam b? s? d?ng trong m?i m?c ?ch tr?ng by, in ?n v cc vi?c phi l?i nhu?n khc.

- Ban t? ch?c khng ch?u trch nhi?m v? m?i tranh ch?p tc quy?n.

- ?nh d? thi ???c ch?m qua 2 vng:

  • Vng lo?i: Ch?m ?nh ???c g?i qua Email.
  • Vng 2: Cc ?nh ???c ch?n, Ban t? ch?c s? thng bo cho tc gi? g?i ?nh theo kch th??c 30cm X 45cm. (?nh g?i sai kch c? xem nh? b? lo?i).

- ?nh d? thi g?i qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Qui cch g?i ?nh qua email: ?nh ???c l?u d??i d?ng JPEG, ?? phn gi?i ?nh l 300dpi, dung l??ng m?i file t? 1MB ??n 3MB.

- Ban t? ch?c s? ch?n t? 100 ??n 200 ?nh ph?c v? cng tc tr?ng by, in ?n c?a b?o tng theo quy ??nh ???c ghi nh?n t?i m?c 5. Nh?ng b?c ?nh ???c ch?n, B?o tng Ph? n? Nam B? g?i nhu?n ?nh cho tc gi? 100.000 ??ng/?nh (300.000 ??ng/ nhm ?nh).

4/ Ban t? ch?c nh?n ?nh d? thi t? ngy 10/5/2013 ??n h?t ngy 10/6/2013. Th?i gian ch?m vng lo?i, d? ki?n ngy 14 v 15/6/2013, vng x?p h?ng vo ngy 21/6/2013. L? trao gi?i th??ng d? ki?n t? ch?c vo ngy Gia ?nh Vi?t Nam 28/6/2013

5/ V? c? c?u gi?i th??ng nh? sau:

- 01 gi?i nh?t: 10.000.000 ??ng (M??i tri?u ??ng)

- 01 gi?i nh: 5.000.000 ??ng (N?m tri?u ??ng)

- 03 gi?i ba: 3.000.000 ??ng/gi?i (Ba tri?u ??ng)

- 10 gi?i khuy?n khch, m?i gi?i 1.000.000 ??ng (M?t tri?u ??ng)

- 01 gi?i cho ng??i d? thi cao tu?i nh?t: 1.000.000 ??ng

- 01 gi?i cho ng??i d? thi nh? tu?i nh?t: 1.000.000 ??ng

?? bi?t thng tin chi ti?t, xin lin h? b Nguy?n Th? H?t Ph Tr??ng phng Tuyn truy?n - Thuy?t minh. ?i?n tho?i: 0905414775. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban t? ch?c trn tr?ng thng bo v knh mong mong nh?n ???c s? h??ng ?ng c?a ?ng ??o cc b?n yu thch ngh? thu?t nhi?p ?nh, cc nhi?p ?nh gia v cc b?n h?c sinh, sinh vin trn ton qu?c.

KT.GIM ??C

PH GIM ??C

Nguy?n Th? Hi?n Linh